Fire Marshal’s Office 

Savannah, GA 31401

Savannah, GA 31401

(912) 644-5960